Harstad Panorama

Harstad Panorama AS prosjekterer en større boligutbygging like nord for Harstad Sentrum. Utbyggingen blir det første store leilighetsprosjektet på denne siden av byen, med en spektakulær plassering rett i sjøkanten.

Reguleringsprosessen ble startet september 2019 med forventet endelig avklaring vinter/vår 2021.

Oversiktsbilde over området Langvindbukta nord for Harstad sentrum.

Tilgjengelighet for alle er viktig ved utbygging i sjøkanten, og vi har derfor valgt å ta med både bygging av en småbåthavn og en strandpromenade som del av vårt planforslag.
Som del av dette felles og åpne området ved sjøen kan det også inkluderes både café og kajakkutleie.
Boligprosjektet passer godt inn i landskapet på tross av relativt høye bygg. Det er lagt stor vekt på at prosjektet skal tilpasses miljø, estetikk, universiell utforming med mer.

Prosjektet har nylig påbegynt en reguleringsprosess med mål om å bygge ut anslagsvis 8.000 – 12.000 m2 fordelt på 70-100 boenheter.

Ovenfra vises de 8 bygningskroppene med tydelige siktlinjer fra hovedveien. Det planlegges felles sammenhengende garasjeanlegg under bakken slik at området mellom bygningene blir bilfritt og kan benyttes til lekeområder og parkanlegg. Eiendommen er del av et område som allerede i 2010 ble avsatt til boligformål i arealdelen i gjeldende kommuneplan.

Prosjektet lanseres nå for investorer som er interessert i å ta del i en potensielt svært stor oppside. Kontakt en av våre ansatte eller send en mail til post@hyllbekk.no om du ønsker tilsendt business-caset for Harstad Panorama AS.

Avgjørende for bokvaliteten i prosjektet er både å hensynta solforhold fra sør, utsikt mot nord og flotte, bilfrie uteområder.

I samarbeid med lokale aktører er vi trygge på at dette blir tatt hånd om på beste måte.

Eiendomsmegler 1 Harstad vil ta del i markeds-optimaliseringen av boligprosjektet slik at vi sikrer at dette treffer riktig kjøpegruppe, og vi har fått med oss byens beste arkitekt til å lede reguleringsprosessen.

A3 Arkitekter i Harstad har lang og nyttig erfaring med reguleringssaker som nå kommer dette prosjektet til gode. All informasjon om reguleringsprosessen legges ut på deres nettsider, www.a3a.no

Langvindbukta ligger 3 km nord for Harstad sentrum, og er den første store utbygging av denne type leiligheter på nordsiden av byen. Dette vil sannsynligvis gi prosjektet svært god respons hos potensielle boligkjøpere.