Eidslunden

Boligprosjektet Eidslunden i Eidsbotn, Levanger ble opprinnelig regulert i 2017 til ca. 4.800 m2 bras fordelt på 4 bygg a 14 enheter. Etter mye arbeid rundt markedstilpasning av prosjektet og vurderinger rundt best mulig utnyttelse av eiendommen pågår det nå en prosess som antas å ende med en rammetillatelse på tilsammen 69 enheter med tilsammen 5.320 m2.

Byggesak-prosessen og den endelige utformingen av prosjektet ledes nå av A3 Arkitektkontor (som nå er partner i prosjektet), og så langt har både DnB Eiendom og Sparebank1 Eiendomsmegling vært engasjert som rådgivere i markedstilpasningen av dette prosjektet. 

Det forventes endelig godkjent byggesøknad og salgsstart for prosjektet innen sommeren 2020.

Området for vårt prosjekt Eidslunden i Eidsbotn, Levanger

Økonomisk ramme for prosjektet er ca. NOK 200.000.000,- og finansieres med obligasjonslån, byggelån og egenkapital fra investorer. Prosjektselskapet Eidslunden AS skal gjennomføre emisjon våren 2020.

Prosjektet hadde i sin første fase (utkjøp av tomt) investorer med i prosjektet som aksjonærlångivere. Disse fikk 10% rente etter avtale for sine innskudd på mindre enn 12 måneders løpetid. Frem til gjennomføring av emisjon i prosjektet er det behov for noe mer kapital, og det tilbys derfor nå mulighet for en kortsiktig investering som konvertibelt lån.

Skisse på aktuelle leilighetsbygg med terrassert front og «vridde» bygningskropper vendt mot sør for best mulige solforhold. Det vil også bli noen leiligheter på toppen med store takterrasser.

Utøvende partnere er ikke valgt (anbudsrunde vil gjennomføres våren 2020). Samarbeidspartnere i prosjektet så langt har vært DnB, DnB Eiendom, TOBB, A3 Arkitekter, TAG Arkitekter, Unoma AS, Rambøll, Hyllbekk med flere.

Planlagt salgsstart for prosjektet er våren 2020

Gjeldende regulering for området på 4.800 m2 bras fordelt på 4 bygg a 14 enheter som nå er under endring til noe større utnyttelse.
Området er pr i dag regulert til 4.800 m2 fordelt på 4 leilighetsbygg og 56 boenheter.
Mulighetsstudie som viser alternativ bebyggelse som terrassert i bakken.