Eidslunden

Kort om prosjektet:

Utbygging av 60-80 boligenheter fordelt på 4 leilighetsbygg med totalt 4.800 m2 boligareal.

Økonomisk ramme for prosjektet er ca. NOK 200.000.000,- og finansieres med obligasjonslån, byggelån og egenkapital fra investorer. Prosjektselskapet Eidslunden AS skal gjennomføre emisjon våren 2020.

Prosjektet hadde i sin første fase (utkjøp av tomt) investorer med i prosjektet som aksjonærlångivere. Disse fikk 10% rente etter avtale for sine innskudd på mindre enn 12 måneders løpetid.

Utøvende partnere er ikke valgt (anbudsrunde vil gjennomføres høsten 2019). Samarbeidspartnere i prosjektet forøvrig er DnB, DnB Eiendom, TOBB, A3 Arkitekter, Unoma AS, Rambøll med flere.

Planlagt salgsstart for prosjektet er våren 2020 ved DnB Eiendom Nybygg, Trondheim.

Gjeldende regulering for området.
Området er pr i dag regulert til 4.800 m2 fordelt på 4 leilighetsbygg og 56 boenheter.
Mulighetsstudie som viser alternativ bebyggelse som terrassert i bakken.